Dansk 5o5-jolle-klub

Statutter

§ 1 Formål

Dansk 505-jolle Klubs overordnede formål er at fremme udbredelsen af 505-klassen i Danmark, herunder:

 • Arrangere stævner i Danmark herunder et årligt Danmarksmesterskab.
 • Arrangere træningsarrangementer for alle sejlere i 505-klubben.
 • Koordinere og samarbejde med andre nationale og internationale 505 organisationer.
 • Sikre at klubbens medlemmer får information om klubbens aktiviteter.
 • Administrere og vedligeholde klubjoller.
 • Opsøge og arrangere deltagelse i opmærksomhedsskabende arrangementer, som messer, klubdage, åbenhus, prøve arrangementer, indlæg til presse og hjemmesider.
 • Samarbejde med Dansk Sejlunion med henblik på at få flere ressourcer og kvalitet i arbejdet med at udbrede 505-jollesejlads i Danmark.

 

§ 2 Kapsejladser/regattaer i Danmark

a) For at deltage i kapsejlads kræves betalt medlemskab af “International 505 Class, Danish Association”, samt af en af DS anerkendt sejlklub.

b) Alle danske stævner er åbne for udlændinge.

c) Danmarksmesterskab.

– DM sejles over 2 eller 3 dage og kan afholdes i forbindelse med et internationalt mesterskab og/eller et E-cup stævne.

 

§ 3 Bestyrelsen

a) Bestyrelsens opgave er at facilitere opfyldelse af Klubbens formål (§ 1).

b) Bestyrelsen opstiller udviklingsmål.

c) Bestyrelsen udarbejder en plan for aktiviteter der kan sikre opfyldes af udviklingsmålene.

d) Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

e) Bestyrelsen kan uddelegere bestyrelsesopgaver til en eller flere af sine medlemmer.

f) Bestyrelsens påtager sig at følge “THE INTERNATIONAL 505 CLASS YACHT RACING ASSOCIATION” regler (reglerne findes på hjemmesiden: www.int505.org).

Bestyrelsen er på valg hvert år.

 

§ 4 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen afholdes ved det årlige DM. På første sejladsdag, efter endt sejlads.

b) Indkaldelse er kun nødvendig hvis man fraviger princippet om afholdelse i forbindelse med DM. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte alternativ dato og sende en indkaldelse til medlemmerne, senest 4 uger før.

c) Forslag skal sendes til Bestyrelsen pr. e-mail 3 uger før generalforsamlingen. Indsendte forslag samt dagsorden skal udsendes til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen på email.

d) Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Årsberetning (ved formand).
 3. Årsregnskab (ved kasserer).
 4. Indkomne forslag.
 5. Kontingent fastsættelse.
 6. Udviklingsmål og aktiviteter i det kommende år (kapsejlads, træning, PR, rekruttering etc.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Eventuelt.

 

e) Referat af generalforsamlingen samt navn og adresse på formand og kasserer skal sendes til den internationale 505 organisation, i overensstemmelse med Stk 5.5 og 5.6 i de internationale klasseregler (jævnfør §3f).

 

§ 5 Tvivl

a) Ved tvivl bemyndiges bestyrelsen til at tage en afgørelse ved simpelt flertal.

 

§ 6 Statutter

a) Disse statutter kan ændres ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

Nye Statutter, vedtaget ved e-mail-afstemning, december 2016.